Vzdělávací program

Školní vzdělávací program s názvem "Rok s vodníčkem" vytvořila a vydala Bc. Šárka Beranová, ředitelka.

 • Na zpracování školního vzdělávacího programu se podíleli pedagogičtí pracovníci
 • Školní vzdělávací program byl projednán se zákonnými zástupci dětí a byl projednán se zřizovatelem.
 • V definitivní podobě je schválen pedagogickou radou dne 31. 08. 2019. Stává se tak závazným dokumentem v souladu s principy a zásadami Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV) a v souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), v platném znění s účinností od 1. 9. 2013.

Školní rok je rozdělen do šesti integrovaných bloků:

 1. Vodníček a kamarádi (září, říjen)
 2. Vodníček a kouzla přírody (listopad,prosinec)
 3. Vodníček sportuje a pečuje o zdraví (leden,únor)
 4. Vodníček a jarní poznávání (březen,duben)
 5. Vodníček a svět (květen,červen)

Do těchto celků je pak uspořádáno pět vzdělávacích oblastí:

 1. Dítě a jeho tělo
 2. Dítě a jeho psychika
 3. Dítě a ten druhý
 4. Dítě a společnost
 5. Dítě a svět

Každá třída má dále samostatný třídní vzdělávací program, který obsahem odpovídá věku, možnostem, zájmům a potřebám dětí konkrétní třídy. Filosofií předškolního vzdělávání je harmonicky rozvíjet celou osobnost dítěte. Filosofií naší MŠ je, aby vše probíhalo v pohodě a s úsměvem.