Školní řád

Školní řád je závazným dokumentem. Pro zřizovatele mateřské školy, ředitelku školy, její zástupce, pedagogické pracovníky, provozní zaměstnance školy a zákonné zástupce dětí.

Dokument je umístěn na přístupných místech:

  1. šatny jednotlivých tříd
  2. informační nástěnka
  3. ředitelství školy

Tento Školní řád byl zpracován v souladu se Zákonem č. 561 / 2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a s vyhláškou č. 14/2005 o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a nabývá účinnost 01. 09. 2017.

Byl aktualizován, projednán a schválen pedagogickou radou dne 31.8.2017

Obsah:

  1. Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců, vztahy s pedagogickými pracovníky
  2. Provoz a vnitřní režim MŠ
  3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí
  4. Podmínky zacházení s majetkem MŠ

Školní řád