Platby

Pro odhlašování dětí využívejte tyto telefonní čísla:

- do MŠ:

 • 596 738 073
 • 602 729 931

- kuchyně:

 • 596 737 468

- třída Muchomůrka:

 • 596 768 555

- třída Beruška:

 • 596 768 556

Sdělení o výběru úplaty za předškolní vzdělávání a stravného pro školní rok 2019/20

Stravné a úplata za předškolní vzdělávání dětí (tzv. školné) se bude vybírat zálohově na bankovní účet MŠ, a to vždy k 20. dni měsíce na měsíc následující.

Zákonní zástupci, kteří nemají bankovní účet, budou zálohy hradit formou poštovní poukázky, kterou si vyzvednou u učitelek na jednotlivých třídách.

Výše měsíčních záloh:

 • celodenní děti:                 1 300,- Kč
 • děti předškolního věku:     770,- Kč
 • děti, které dovrší 7 let:       840,- Kč

Vyúčtování bude provedeno 1x ročně, a to k 30. 6. 2019. V případě požadavku ze strany zákonného zástupce je vyúčtování záloh možné po dohodě s ředitelkou školy i v jiném termínu.

Od 1.9.2019 ředitelka příspěvkové organizace stanovila úplatu za předškolní vzdělávání na 500,- Kč.

Zákonní zástupci, kteří uplatňují osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání si odečtou od dané měsíční zálohy částku za předškolní vzdělávání.

Vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku (tzv. dítě v povinném předškolním vzdělávání až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku v ZŠ).

Bankovní spojení pro placení záloh:

 • KB Ostrava-Hrabůvka 51536761 / 0100
 • Variabilní symbol platby: bude přidělen dle seznamu na dané MŠ
 • Konstantní symbol: 308

Dlužníkem se stává zákonný zástupce dítěte, který do posledního pracovního dne předcházejícího měsíce nezaplatil zálohu.

Ředitelka příspěvkové organizace může rozhodnou o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže zákonný zástupce neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu.

Prosím všechny rodiče, aby veškeré platby prováděli včas a v daném termínu.

Děkujeme za pochopení a spolupráciPlatby pro školní rok 2020/2021:


Sdělení o platbě

Rozpis cen stravného, omlouvání ze stravy

Výše školního stravovaní:

 • celodenní stravování           35,00 Kč             7-mi letí          38,00 Kč
 • přesnídávka                           9,00 Kč                                      9,00 Kč
 • oběd                                      17,00 Kč                                    20,00 Kč
 • svačina                                   9,00 Kč                                       9,00 Kč

V celkové částce za přesnídávku, oběd a svačinu je zahrnuta částka 3,- Kč na pitný režim.

Po dobu adaptace dítěte na vstup do MŠ uděluje ředitelka příspěvkové organizace výjimku pro děti přijaté k celodennímu pobytu a celodennímu stravování (viz. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání). V době adaptace dítěte na kolektiv je umožněno zákonným zástupcům dítěte po dohodě s učitelkami vyzvedávat si dítě v průběhu celého dopoledne i odpoledne. Po tuto dobu adaptace zákonní zástupci hradí stravné dle odebrané skutečnosti, úplata za vzdělávání se hradí v plné výši.

První zálohová platba se hradí v srpnu (do 27. 8. 2019) na září 2019 a poslední platba v květnu (do 25. 5. 2020) na červen 2020. Vyúčtování bude provedeno k 30. 6. 2020, tj. do 15. 7. 2020 budou vráceny přeplatky za stravné na účty rodičů dětí.

Omlouvání a přihlašování dětí

Dítě lze omluvit pouze den předem do 13 hodiny.  Pokud dítě onemocnění - 1. den nemoci bude strava vydána do jídlonosiče od 11,20 do 11,35 hodin ve školní jídelně mateřské školy, další dny již dítě musí být ze stravy omluveno.

Neodhlášený oběd je možno odebrat pouze první den nemoci. Jestliže oběd nebude odhlášen, zákonnému zástupci bude doúčtována další částka z titulu náhrady škody (ve smyslu Vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů). V případě, že obědy odhlášeny nebudou, bude školní jídelna na základě sledování absence žáka ve škole nucena doúčtovat režijní náklady všech neodhlášených obědů dle kalkulace mzdových a věcných nákladů na 1 oběd, který od 1. 9. 2019 činí 75,- Kč.dodatek k platbě pro školní rok 2020/2021: