Informace pro rodiče

Upozornění

Příchod dětí do Mateřské školy je do 8 hodin!!!
Pozdější příchod nebude možný z důvodu dezinfikování prostorů chodeb a šaten. 

Děkujeme za pochopení 


Vážení a milí rodiče,

dovolte mi, abych Vás informovala o znovuotevření našich obou mateřských škol.

Ve čtvrtek 14.05.2020 Rada ÚMOb Ostrava - Jih rozhodla svým Usnesením o znovuotevření MŠ od 25.05.2020. (viz: Usnesení Rady).

Dále Vás všechny žádám, abyste si prostudovali náš vnitřní předpis "Provoz mateřské školy v období mimořádných opatření do konce školního roku 2019/2020" (viz. níže) a dodržovali ho. První den příchodu do MŠ po znovuotevření MŠ nezapomeňte prosím, odevzdat vyplněné "Čestné prohlášení". Prosím Vás o zvážení všech rizik s nástupem Vašeho dítěte do MŠ.

Závěrem bych Vám chtěla poděkovat za spolupráci v nouzovém režimu a za další spolupráci do konce školního roku. Věřím, že jste si svých dětí hezky a ve zdraví užili, plnili úkolky z námětů na našich www. stránkách a měli společné pěkné dny.

Přeji Vám i dětem do dalších dnů hodně zdraví a jarního sluníčka.

S úctou
Bc. Šárka Beranová, ředitelka MŠ


Provoz mateřské školy v období mimořádných opatření do konce školního roku 2019/2020

Provoz mateřské školy

 • Mateřská škola bude znovu otevřena v běžném provozu od 6.00 do 16.30 hodin od pondělí 25. května 2020.
 • V provozu budou všechny třídy, v případě změny organizace budou rodiče informování na tabuli ve vestibulu. Provoz od 6. 00 - 7.00 a od 16.00 - 16.30 bude nadála ve scházejících třídách obou MŠ.

Epidemiologická opatření

 • Do školy nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 - tj. zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiné příznaky akutní infekce dýchacích cest. Děti, které mají kašel, rýmu a další uvedené příznaky, nebudou do mateřské školy přijaty. Pokud má dítě alergický kašel či alergickou rýmu, zákonný zástupce to doloží potvrzením lékaře.
 • Pokud se u dětí objeví některý z uvedených příznaků COVID-19 během dne, bude umístěno do samostatné místnosti a bude kontaktován zákonný zástupce, který je povinen si dítě bezodkladně vyzvednout. Dle pokynů ministerstva bude kontaktována spádová hygienická stanice. Ostatní děti budou přemístěny do jiné místnosti nebo na zahradu MŠ a vezmou si roušky. Po návratu dítěte do MŠ bude vyžadováno potvrzení od lékaře, že je dítě zdravé a že může do kolektivu.
 • Před prvním vstupem do mateřské školy předloží zákonný zástupce čestné prohlášení - toto prohlášení si rodič může vytisknout a předem vyplnit (formulář naleznete níže). V případě potřeby bude tiskopis prohlášení k dispozici v mateřské škole. Dítěti bude u vstupu změřena teplota bezdotykovým teploměrem. Učitelka je oprávněna nepřevzít dítě, které jeví příznaky respiračního onemocnění nebo má zvýšenou teplotu.
 • Jelikož jsme ve stavu mimořádných opatření, žádáme všechny rodiče o zvážení docházky do MŠ.

Příchod do mateřské školy

 • Na cestu do školy a ze školy, mimo prostory MŠ se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními - zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky, dodržení odstupů 2 metry.
 • Doprovázet dítě do školy bude jen jedna osoba, doprovázející osoba se bude v prostorách mateřské školy pohybovat vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu, prostory MŠ vždy co nejrychleji opustí. Do tříd doprovod dítěte nevstupuje.
 • Doprovázející osoby budou dbát na to, aby před vchodem do MŠ nedocházelo ke shromažďování lidí, budou dodržovat odstupy nejméně 2 metry.
 • Doprovázející osoby budou vstupovat do šaten MŠ maximálně po třech dětech + doprovod, ostatní počkají buď venku, nebo v prostorách chodby s odstupy nejméně 2 metry, proto počítejte s případnou časovou prodlevou.
 • Ve vestibulu bude rodičům k dispozici dezinfekce rukou. Po přezutí a převléknutí v šatně si dítě pod dohledem učitelky důkladně (20-30 sekund) umyje ruce vodou a mýdlem.
 • Děti se od převzetí do předání zpět zákonným zástupcům mohou pohybovat v MŠ bez roušky. V případě, že rodič požaduje, aby jeho dítě v MŠ nosilo roušku, nahlásí tuto skutečnost učitelkám ve třídě a zároveň zajistí dítěti dostatečný počet čistých roušek. Učitelky mít roušku v MŠ také nemusí.
 • 2 roušky budou mít děti v šatně v samostatném podepsaném sáčku, a to z důvodu podezření na infekční onemocnění (zajistí rodič dítěte).
 • Platí přísný zákaz vnášení vlastních hraček do mateřské školy.

Hygienická opatření

 • Velkou část dne, v případě příznivého počasí, budou děti trávit venku v areálu školy.
 • Děti budou vedeny k důkladnému mytí rukou.
 • Prostory MŠ budou často větrány, nejméně jednou za hodinu po dobu 5 minut.
 • Správní zaměstnanci mateřské školy budou zvýšenou měrou dbát na dodržování hygienických zásad a důkladný úklid MŠ.
 • Důkladné čištění všech místností bude prováděno nejméně jednou denně. Nejméně jednou denně bude prováděna dezinfekce toalet a umýváren.
 • Několikrát denně provedou správní zaměstnanci dezinfekci povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí (např. kliky dveří, zábradlí, stoly, spínače světla).
 • Správní zaměstnanci budou používat jednorázové rukavice při dopomoci s osobní hygienou dětí, při úklidu a likvidaci odpadů.

Stravování

 • Stravování dětí bude probíhat ve třídách v běžné podobě.
 • Před zahájením stravování si každé dítě umyje ruce.
 • Příbory dětem rozdá učitelka MŠ, případně asistent pedagoga nebo chůva.
 • Při vydávání jídla budou pracovnice školní kuchyně používat jednorázové rukavice.

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří dítě, které

 • osobně naplňuje alespoň jeden bod (6.2-6.8) uvedený výše
 • nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory a rozhodli o účasti dítěte v mateřské škole s tímto vědomím.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce dítěte prohlášení, ve kterém čestně prohlašuje a podpisem potvrzuje, že se

 • seznámil s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví
 • a že se u dítěte neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Po jakékoliv další absenci dítěte zákonný zástupce znovu předloží toto prohlášení.

Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn.

Bc. Šárka Beranová, 

ředitelka MŠ

Vážení rodiče,

chtěli bychom Vás poprosit, pokud vaše dítě do MŠ po znovuotevření nastoupí, je nutné abyste hned 1. den doložili čestným prohlášením, že se u něj v posledních 14 dnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění. A také, že jste byli seznámeni s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením, abyste tyto rizikové faktory zvážil.

Formulář naleznete níže

Děkujeme za spolupráci. 

Úplata za předškolní vzdělávání - Květen

Vážení zákonní zástupci,

oznamujeme Vám, že z důvodu mimořádných opatření nařízením Rady městského obvodu usnesením č. 2374/ROMb-Jih/1822/19 ze dne 17. 3. 2020 bude úplata za předškolní vzdělávání (školné) za měsíc Květen snížena na částku 132,- Kč.

Přeplatky budou vráceny v rámci vyúčtování k 30. 6. 2020.  

Předběžná informace k znovuotevření MŠ

Vážení a milí rodiče,

dovolte mi, abych Vám poskytla předběžnou informaci ohledně znovuotevření obou našich MŠ.

K dnešnímu datu jsem zatím neobdržela Usnesení Rady ÚMOb O.-Jih, kdy se znovu naše MŠ otevřou. Mám k dispozici jen předběžné informace, a to, že pravděpodobně budou MŠ opět v provozu od 25.05.2020. Jakmile budu mít Usnesení Rady ÚMOb O.-Jih o znovuotevření MŠ, ihned Vás budu prostřednictvím našich www. stránek informovat.

Dále Vás žádám o sdělení, zda Vaše dítě nastoupí do MŠ po znovuotevření od 25.05.2020 nebo si dítě ponecháte ještě doma ve Vaší péči. 

Prosím, napište mi tuto informaci na email MŠ: msstankova@seznam.cz

nebo telefonicky na čísla:

 • pro MŠ Staňkova: 596 737 543, 724 034 900, 602 531 555,
 • pro MŠ Srbská: 596 738 073, 602 729 931

Děti nastoupí do MŠ za mimořádných hygienických a epidemiologických opatřeních a doporučeních.

MŠMT vydalo Manuál: "Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020, který je přístupný na www. stránkách msmt.cz a máte možnost si jej prostudovat. Podrobné informace Vám poskytnu, až bude jasný termín znovuotevření MŠ.

Touto cestou bych Vám chtěla poděkovat za součinnost v této nelehké době a už se na děti i na Vás všichni těšíme.

Zůstaňte zdraví.

Bc. Šárka Beranová, ředitelka MŠ


Úplata za předškolní vzdělávání - Duben

Z důvodu mimořádných opatření je částka za úplatu předškolního vzdělávání (školné) za měsíc duben nulová. Za měsíc květen bude částka vypočítána poměrnou částí, podle počtu dní. Přeplatky budou vráceny v rámci vyúčtování k 30. 6. 2020.  


Kdy bude MŠ otevřena???

Vážení a milí rodiče, rádi bychom Vás informovali, že jsou obě mateřské školy stále v nouzovém režimu. V současné době čekáme na informace a stanovisko zřizovatele. Jakmile budeme vědět bližší informace o otevření mateřských škol, budeme Vás na našich webových stránkách neprodleně informovat.

Mějte se zatím hezky, společně s dětmi si užívejte sluníčka a jarních dnů, dodržujte mimořádná opatření a těšíme se, až Vaše děti budeme moci přivítat ve školkách. 

Přeji Vám mnoho sil v této nelehké době a zůstaňte zdraví.

Bc. Šárka Beranová, ředitelka školy 


Úplata za předškolní vzdělávání

Vážení zákonní zástupci,

oznamujeme Vám, že z důvodu mimořádných opatření nařízením Rady městského obvodu usnesením č. 2374/ROMb-Jih/1822/19 ze dne 17. 3. 2020 bude úplata za předškolní vzdělávání (školné) za měsíc březen snížena na částku 295,- Kč.

V následujících měsících bude úplata za předškolní vzdělávání (školné) vypočtena na základě délky trvání mimořádného opatření. 

Ošetřovné

K žádosti o ošetřovné, podané podle návodu zveřejněného zde >>>, je třeba vždy po skončení kalendářního měsíce předat zaměstnavateli tiskopis:

"Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení". (tiskopis k tisku a ručnímu vyplnění ZDE, interaktivní formulář ZDE )

Zaměstnavatel pak doplní další informace a předá podklady pro rozhodnutí o dávce příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, která dávku vyplácí. Dávku vyplácí OSSZ a to nejpozději do 1 měsíce následujícího po dni, v němž jí byly doručeny řádně vyplněné podklady.

odkaz z ČSSZ: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu  

INFO : Uzavření provozu mateřských škol

(platí do odvolání)

Sdělujeme, že Rada městského obvodu usnesením č. 2374/RMOb-Jih/1822/19 ze dne 17.3.2020 rozhodla o uzavření provozu mateřských škol zřízených městským obvodem Ostrava-Jih, s účinností od 19.03.2020 do odvolání.

Dále rozhodla o otevření Mateřské školy Ostrava-Dubina, F. Formana 13, příspěvkové organizace a Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvkové organizace, a to výhradně pro děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil, dále pro pracující v potravinářství, lékárnách, optikách, obchodech s potravinami a drogeriemi a v dalších mimořádných případech, které se budou posuzovat individuálně, s účinností od 19.03.2020 do odvolání.

Kontakty na ředitele těchto školek:

 • MŠ F. Formana : tel.: 596 711 804, 777 079 918 Bc. Martina Raková,
 • MŠ Za Školou: tel.: 602 511 622 , Mgr. Věra Miklušová