Dotace

Dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Mateřská škola je zapojena do následné výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ II., kteráje určena pro mateřské a základní školy. V rámci výzvy jsou v šablonách přednastaveny konkrétní aktivity, které školy mohou realizovat.

Projekt s názvem "Podpora předškolního vzdělávání v MŠ Staňkova II", s reg. č. "CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010839" je v naší MŠ opět využíván k personálnímu posílení pro netříleté děti formou chův, na podporu vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti polytechnického vzdělávání a matematické gramotnosti a na komunitně osvětová setkávání na téma usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ.

Celkové způsobilé výdaje projektu činí 947 164,- Kč. Projekt je v etapě realizace od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020.Vložte svůj text...